Tietosuojaseloste

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Lou­nas­kah­vi­la Ter­va­mii­lu
Y‑tunnus: 1990074–6
Osoi­te: Mik­ko­lan­lenk­ki 14
Pos­ti­nu­me­ro: 11130
Pos­ti­toi­mi­paik­ka: RIIHIMÄKI
Puhe­lin­nu­me­ro: 045 600 7456
Säh­kö­pos­tio­soi­te: lounaskahvila@tervamiilu.fi

Tie­to­suo­ja­vas­taa­va

Nimi: Juho Kar­ja­lai­nen
Puhe­lin­nu­me­ro: 045 600 7456
Säh­kö­pos­tio­soi­te: lounaskahvila@tervamiilu.fi

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus

Kerät­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään:

Asiak­kaan tun­nis­tau­tu­mi­seen ja käyt­tö­oi­keuk­sien hal­lin­taan. Rekis­te­röi­ty­nei­den käyt­tä­jien tilaus­ten toi­mit­ta­mi­seen ja asia­kas­suh­teen yllä­pi­toon sekä kehit­tä­mi­seen.

Tie­to­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn perus­te

Asiak­kaan tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la, tai asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön pane­mi­sek­si.

Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Yri­tyk­sen nimi, Y‑Tunnus, Säh­kö­pos­tio­soi­te, Puhe­lin­nu­me­ro, Hen­ki­lön nimi, Osoi­te, Tie­dot säh­kö­pos­tis­sa.

Tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an, kun nii­tä tar­vi­taan asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si tai asia­kas­pal­ve­lun kehit­tä­mi­sek­si.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Rekis­te­riin kerä­tään tie­to­ja:

Hen­ki­löl­tä itsel­tään.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta yri­tyk­sen ulko­puo­lel­le.

Eväs­tei­den (coo­kies) käyt­tö

Käy­täm­me sivuil­lam­me ns. coo­kie-toi­min­toa eli eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le lähe­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to, joka mah­dol­lis­taa inter­net-sivu­jen yllä­pi­tä­jän tun­nis­ta­maan usein sivuil­la vie­rai­le­vat kävi­jät, hel­pot­ta­maan kävi­jöi­den kir­jau­tu­mis­ta sivuil­le sekä mah­dol­lis­ta­maan yhdis­tel­mä­tie­don laa­ti­mi­sen kävi­jöis­tä. Tämän palaut­teen avul­la pys­tym­me jat­ku­vas­ti paran­ta­maan sivu­jem­me sisäl­töä. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tie­dos­to­ja. Käy­täm­me nii­tä siten, että voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kun­kin yksi­löi­ty­jen tar­pei­den mukai­sia tie­to­ja ja pal­ve­lui­ta.

Mikä­li sivuil­lam­me vie­rai­le­va käyt­tä­jä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mai­nit­tu­ja tie­to­ja eväs­tei­den avul­la, useim­mat selai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen. Tämä tapah­tuu yleen­sä selai­men ase­tuk­sien kaut­ta.

On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon se, että eväs­teet voi­vat olla tar­peel­li­sia joi­den­kin yllä­pi­tä­miem­me sivu­jen ja tar­joa­miem­me pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toi­mi­mi­sel­le.

Rekis­te­rin suo­jaus

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylit­se.

Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la, käyt­tä­jä­tun­nuk­sin ja sala­sa­noin.

Las­kut säi­ly­te­tään fyy­si­si­nä kopioi­na.

Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja teh­tä­vis­sään.

Auto­maat­ti­nen pää­tök­sen­te­ko

Auto­ma­ti­soi­tu­ja yksit­täis­pää­tök­siä (EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artikla 22) ei teh­dä.

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteu­tet­tu­na.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­lis­ten tai van­hen­tu­nei­den tie­to­jen oikai­sua tai pois­ta­mis­ta tai tie­to­jen siir­toa jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artiklo­jen 18 ja 21 mukai­ses­ti.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus peruut­taa aiem­min anta­man­sa suos­tu­mus tie­to­jen käsit­te­lyl­le tai teh­dä hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyyn liit­ty­vis­tä sei­kois­ta vali­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le.

Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tö suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin.